Privacybeleid voor de website Multimed-Lembeke.be

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, patiëntenzorg en diensten van Multimed-lembeke (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze patiënten, klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze zorgverlening, produkten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een afspraak aanmaakt op onze website, u zich inschrijft voor een lezing, workshops, opleiding, seminaries, consultancy en/of coaching-trajecten, u reageert op een openstaande vacature,…

Gegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer
Online audits & vragenlijsten: Bedrijfs- en persoonlijke gegevens m.b.t. deelname workshop, seminarie, opleiding, ..

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?
De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde zorgverlening, diensten en produkten aan te passen of te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:
• Nieuwsbrief uitsturen
• Organiseren van workshops, seminaries en opleidingen
. Informatie in verband met onze produkten en de verkoop
• Verbeteren van de service
• Klantenservice aanbieden
• Klachten afhandelen

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Uw rechten
• Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

• Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Indien u met een persoonlijke login tot onze klantenwebsite (enkel bij specifieke programma’s), dan kan u dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
• Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
• Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
• Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
• Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, website: https://www.privacycommission.be/nl (externe link)
email: commission@privacycommission.be (link stuurt een e-mail)

Wijzigingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wij raden u aan om ons privacybeleid periodiek door te lezen.

Vragen en feedback
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u ons contacteren via onderstaande gegevens:

Ons adres: Aveschoot 8, 9971 Lembeke, België
Ons telefoonnummer: 09/377 04 12 (Kantooruren)
Ons emailadres: info@multimed-lembeke.be

Algemene voorwaarden en privacy statement

ART 1 VOORAFGAANDE BEPALINGEN

§1. Deelname aan de dienstverlening van Multimed, betekent automatisch akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
§2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die daardoor worden beheerst is het Belgisch recht van toepassing.
§3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de dienstverlening aan bedrijven waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden.

ART 2 ALGEMENE BETALINGSVERPLICHTING VAN DE KLANT

§1. De klant verbindt zich ertoe de prestaties van de zorgverleners van MULTIMED integraal te vergoeden aan de toepasselijke tarieven. Facturen dienen te worden betaald op de vervaldatum.
§2. Behoudens specifieke schriftelijke overeenkomsten tussen klant en zorgverlener, geschiedt betaling voor open therapie, steunzolen en nachtprothesen of kinesitherapie middels bankcontact in de praktijk.
§3. In afwijking van de vorige paragraaf, kan op uitdrukkelijk verzoek van de klant een factuur voor kinesitherapie voldaan worden middels de derdebetalersregeling.
§4. Behoudens specifieke schriftelijke overeenkomsten tussen klant en zorgverlener, geschiedt betaling voor programma-abonnementen middels maandelijkse bankoverschrijving.

ART 3 SANCTIES WEGENS NIET TIJDIGE BETALING

§1. Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten verschuldigd aan wettelijke rentevoet.
§2. De zorgverleners van MULTIMED behouden zich het recht voor om, in geval van niet-betaling op de vervaldag, vanaf de tweede aanmaning, een forfaitaire vergoeding aan te rekenen ten belope van 50 euro wegens potentiële administratieve en boekhoudkundige kosten, zonder tot bewijs van werkelijke schade te zijn gehouden.
§3 Geen enkele klacht van welke aard ook, schorst de verplichting tot betaling.

ART 4  ENKELE BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 Integrale intekening

Bij programma-abonnementen tekent de klant in voor een specifiek integraal programma. De klant verbindt zich ertoe alle overeengekomen sessies te vergoeden die deel uitmaken van dit programma. De klant aanvaardt bijgevolg dat overgeslagen sessies zullen worden aangerekend.

Zorgvuldigheidsplicht

De klant zal alle toestellen en ter beschikking gestelde materialen gebruiken als een voorzichtig en bedachtzaam persoon.

Annulatie

Behoudens overmacht, kan de klant eenmalig een afspraak 48 uur op voorhand kosteloos annuleren of wijzigen. Alle volgende keren wordt een minimale administratieve kost van € 5 aangerekend.

Vertrouwelijkheidsplicht

De klant verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie en gegevens rond de programma’s van MULTIMED niet te verspreiden aan, openbaar te maken aan of te gebruiken ten voordele van derden, ongeacht de wijze waarop deze zijn medegedeeld, rechtstreeks of onrechtstreeks, via digitale kanalen, mondeling, schriftelijk, visueel, dan wel door iets te tonen, te verzenden of aan te wijzen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MULTIMED.^

MULTIMED kan bepaalde informatie uitdrukkelijk, schriftelijk of digitaal, aanduiden als vertrouwelijke informatie in de zin van deze algemene voorwaarden. Zij kan dit onder meer door het woord “VERTROUWELIJK” aan te brengen op of in de buurt van die informatie. Een dergelijke aanduiding brengt mee dat de klant het vertrouwelijk karakter van die informatie aanvaardt, zodat betwisting over de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op die informatie niet mogelijk is.

ART 5 SANCTIES BIJ NIET-NALEVING VAN DE BIJZONDERE VERPLICHTINGEN

Algemeen

Onverminderd gerechtelijke ontbinding, kan de zorgverlener met alle middelen van recht elke schade bewijzen die hij lijdt als gevolg van de gedragingen die een klant stelt in strijd met deze algemene voorwaarden of een contractuele verplichting die daaruit voortvloeit. De klant verbindt zich ertoe die schade volledig te vergoeden.

Onregelmatige annulatie van programma

Onverminderd de bepaling onder 5.A, is de klant ertoe gehouden alle geboekte of overeengekomen sessies te betalen verbonden aan een bepaald programma, dat niet op regelmatige wijze en binnen de gestelde termijnen werd geannuleerd, behoudens een ernstige, onvoorzienbare en onoverkomelijke vreemde oorzaak die hij niet gewild heeft.

Onregelmatige annulatie van een behandeling of consultatie (no show fee)

§3. Onverminderd de bepaling onder 5.A, is de klant ertoe gehouden een forfaitaire vergoeding van 100 euro te betalen, wanneer hij een afspraak niet tijdig annuleert binnen de gestelde termijnen, behoudens een ernstige, onvoorzienbare en onoverkomelijke vreemde oorzaak die hij niet gewild heeft.
 
Schending van de vertrouwelijkheidsplicht

Als de klant in strijd met de geheimhoudings-en vertrouwelijkheidsplicht handelt, verschaft die omstandigheid op zichzelf aan de zorgverlener het recht om van die klant een forfaitaire vergoeding te bekomen van 350 euro ter dekking van de potentiële schade, zonder dat hij tot bewijs van werkelijke schade is gehouden, onverminderd de eerste paragraaf.

Indien deze strijdige gedraging zich uitstrekt in de tijd, is de zorgverlener bovenop de forfaitaire hoofdvergoeding gerechtigd op een bijkomende forfaitaire vergoeding van 100 euro per dag dat de inbreuk voortduurt. De forfaitaire vergoedingen voor deze inbreuken zijn onmiddellijk en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de datum waarop de inbreuk plaatsvindt.

De klant die vertrouwelijke informatie of gegevens rond programma’s van MULTIMED in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt om winst te genereren verbindt zich ertoe om die winst integraal af te dragen aan MULTIMED.

ART 6 EXHONERATIE

§1. In de periode voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst tussen de zorgverlener en de klant, sluit de zorgverlener uitdrukkelijk alle buitencontractuele aansprakelijkheid uit voor het afbreken van de onderhandelingen, het niet verschaffen van informatie die hij niet verplicht was te geven op grond van dwingende normen, of eventuele bijkomende schade die de klant meent te kunnen inroepen na vernietiging van de overeenkomst en herstel in de oorspronkelijke toestand wegens onoverwinnelijke dwaling.
§2. Op de zorgverleners van MUTIMED rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
§3. De zorgverleners van MUTIMED beperken in het kader van deze inspanningsverbintenis hun contractuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot bedrog en grove fout.
§4. Onverminderd de dwingende regels van de consumentengarantie, beperken de zorgverleners van MUTIMED in kader van de conventionele of wettelijke garantietermijnen hun contractuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot de onvolkomenheden en tekortkomingen die de gemiddelde koper niet behoorde op te merken of te ontdekken tijdens de keuring van het goed.

§5. Onverminderd de dwingende regels van de consumentengarantie, beperken de zorgverleners van MULTIMED in het kader de wettelijke waarborg aangaande de aard, de staat, en de gebreken van de geleverde producten, hun aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot de ernstige onzichtbare gebreken, die in de kiem bestonden op het ogenblik van de levering en de zaak ongeschikt maken voor het bestemde gebruik, doch enkel wanneer zij kennis droegen van deze onvolkomenheden of wanneer deze voortvloeien uit hun bedrog alsmede grove fout.

§6. In alle hierboven vermelde gevallen, sluit de zorgverlener uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor indirecte, incidentele en punitieve schade.
§7. De zorgverlener sluit tevens in alle hierboven vermelde gevallen elke aansprakelijkheid uit voor de schade die de klant zou lijden ingevolge overmacht, toeval of eigen substantiële fout.

ART 7 INTELLECTUELE EIGENDOM

§1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, productieprocesgegevens, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de zorgverlener en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de zorgverlener of diens leveranciers en producenten.
§2. De levering van producten of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
§3. De woord- en beeldmerken, merktekens en andere onderscheidende tekens op de website of schriftelijke en digitale documenten van de zorgverlener zijn van de zorgverlener, door hem ingeschakelde derden en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

ART 8 PRIVACY POLICY

§1. De gegevens van klanten worden niet doorgegeven aan derden.
§2. Klanten worden geacht door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming te geven voor de interne verwerking van persoonsgegevens, onverminderd het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken of zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingsvormen.
§3. De persoonsgegevens van klanten worden door de zorgverlener met het oog op gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, alleen intern verwerkt ter naleving van contractuele en wettelijke verplichtingen of een doelstelling van algemeen nut, en dit op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. De verwerking steunt op artikel 6 §1,a en f EU Verordening 2016/679 en gaat niet verder dan noodzakelijk.
§4. De zorgverlener verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de klant kosteloos bijkomende informatie te verschaffen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
§5. De klant kan de zorgverlener verzoeken om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn en kan tevens de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking vragen. Dit verzoek kan via email aan de zorgverlener worden gericht.

Uiterlijk een maand na ontvangst van de brief of mail waarin de klant om gegevensaanpassing verzoekt, deelt de zorgverlener de reden mee waarom dit verzoek zonder gevolg dient te blijven.

De klant die niet akkoord gaat met de beslissing van de zorgverlener kan klacht neerleggen bij de Privacy Commissie.

 ART 9 OPZEGGEN DIENSTVERLENING

Een programma/abonnement waarop de klant heeft ingetekend kan door de klant worden opgezegd middels aangetekend schrijven en met het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand; tijdens deze opzegtermijn zullen de sessies verder worden gevolgd door de klant, minstens door de klant worden vergoed ten titel van opzegvergoeding.

Wanneer de klant een programma/ abonnement stopzet zonder het respecteren van genoemde contractuele opzegtermijn, zullen ingevolge deze onregelmatige verbreking de nog resterende sessies ten titel van schadevergoeding worden aangerekend aan de klant.

 ART 10 KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING

§1. Klachten met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk, per e-mail of brief, te worden ingediend binnen de 15 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer. De klant wordt geacht de factuur te aanvaarden, indien hij geen protest, bezwaren of opmerkingen overmaakt tijdens deze termijn.
§2. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de klacht stuurt de verantwoordelijke zorgverlener een bericht van ontvangst naar de klant. De zorgverlener kan eventueel bijkomende inlichtingen vragen.
§3. Binnen de maand na het ontvangstbericht, of in voorkomend geval de ontvangstdatum van de bijkomende inlichtingen, deelt de zorgverlener schriftelijk, per e-mail of brief, een standpunt mee aan de klant.
§4. Behoudens andersluidende dwingende bepalingen, zijn ingeval van betwisting de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen en het kanton Eeklo bevoegd.
§5. Indien zij na de klachtenprocedure zoals omschreven in de eerste tot derde paragraaf, geen minnelijke oplossing kunnen bereiken, verbinden partijen zich ertoe voorafgaand aan een procedure ten gronde eerst de rechter te vatten in verzoening.

Vragen en feedback
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u ons contacteren via onderstaande gegevens:

Ons adres: Aveschoot 8, 9971 Lembeke, België
Ons telefoonnummer: 09/377 04 12 (Kantooruren)
Ons emailadres: info@multimed-lembeke.be

Algemene voorwaarden B2B

Art. 1: Toepasselijkheid

§1.Niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op de documenten van de klant, gelden deze algemene voorwaarden voor elke rechtsbetrekking tussen MULTIMED en de klant, onder meer alle aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten waarbij MULTIMED goederen of diensten, van welke aard dan ook, aan de klant levert of kan leveren.
§2. Door de mondelinge of schriftelijke vraag (ook via email of de website) naar goederen of diensten, erkent de klant de algemene voorwaarden van MULTIMED te aanvaarden.
§3. Afwijkende en andersluidende bedingen of algemene voorwaarden van de klant, of derden, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de partijen deze schriftelijk aanvaarden in een afzonderlijke overeenkomst.
§4. Gebeurlijke nietigheid van één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden, of een gedeelte van een beding, doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bedingen of gedeeltes daarvan.

Art. 2: Prijzen en offertes

§1. Aanbiedingen, offertes en mondelinge of schriftelijke verklaringen vanwege MULTIMED voor het leveren van goederen en diensten zijn louter indicatief en exclusief BTW of andere heffingen.
§2. Enkel bestellingen of dienstaanvragen die door de klant schriftelijk bevestigd werden binnen de 15 werkdagen na de offertedatum zijn bindend voor MULTIMED.
§3. Gebeurlijke leveringstermijnen of dienstverleningstermijnen zijn niet-bindend. Vertraging in de levering of dienstverlening leidt nooit tot annulering van de overeenkomst. Er zal in dat geval onmiddellijk gezocht worden naar een passend alternatief.
§4. De klant is ertoe gehouden iedere meerprijs te vergoeden, voortvloeiende uit noodzakelijke bijkomende dienstverleningen, die niet vervat zijn in de overeengekomen offertes, bevestigingen of bestellingen doch die noodzakelijk blijken tijdens de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

§1. MULTIMED zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. MULTIMED heeft voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
§2. MULTIMED sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit, enerzijds voor lichte en zware fouten van harentwege, anderzijds voor indirecte schade, toevallige schade, immateriële schade en gevolgschade, van welke aard dan ook.
§3. MULTIMED beperkt de eigen aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot eigen opzettelijke fout, en is in geen geval gehouden tot vergoeding van de schade die het gevolg is van de fout of nalatigheid, van welke aard dan ook, begaan door een klant of door derden bij de uitvoering van de opdracht.
§4. De gebeurlijke aansprakelijkheid van MULTIMED jegens de klant en derden, is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag voor contractuele schade en het bedrag gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering voor buitencontractuele schade.

Art. 4: Betalingsvoorwaarden

§1. Betaling van facturen geschiedt contant en uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.
§2. Bij niet-betaling of laattijdige betaling, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro verschuldigd, onverminderd het recht om de overeenkomst gerechtelijk te ontbinden met integrale schadevergoeding ten laste van de klant.

Art. 5 Annulering en beëindiging

§1. De klant verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan MULTIMED. Bij annulering door de klant treden partijen eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Multimed, gelden annuleringsvoorwaarden. De klant is verplicht annuleringskosten te betalen aan Multimed, als volgt: Bij annulering na boeking tot 14 dagen voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
Bij annulering na boeking binnen 14 dagen voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging lopende de overeenkomst
§2. Onverminderd gerechtelijke ontbinding, kan MULTIMED met alle middelen van recht elke schade bewijzen die zij lijdt als gevolg van een contractuele wanprestatie of een buitencontractuele fout, welke de klant integraal dient te vergoeden.

Artikel 6: klachtenprocedure

§1.Elke klacht betreffende de factuur of de geleverde diensten moet per aangetekend schrijven binnen 8 werkdagen na factuurdatum toekomen op het adres van de maatschappelijke zetel van MULTIMED.
§2. Een klacht ontheft de klant niet van de naleving van de betalingstermijn, en geeft de klant niet het recht om zijn betaling op te schorten of over te gaan tot enige schuldvergelijking.
§3. MULTIMED heeft het recht om alle lopende verbintenissen op te schorten totdat volledige betaling van de klant is bekomen.

Art. 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§1. Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst tussen partijen die daardoor wordt beheerst, is het Belgisch recht van toepassing.
§2. Het Vredegerecht van Eeklo en de rechtbanken van Gent zijn territoriaal bevoegd voor geschillen tussen de klant en MULTIMED.

Vragen en feedback
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u ons contacteren via onderstaande gegevens:

Ons adres: Aveschoot 8, 9971 Lembeke, België
Ons telefoonnummer: 09/377 04 12 (Kantooruren)
Ons emailadres: info@multimed-lembeke.be